Kjøpsbetingelser

Innledning
Dette kjøpet er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbruker kjøp av varer over internett. Forbruker kjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtalelovenforbrukerkjøpslovenmarkedsføringslovenangrerettsloven og ehandelsloven, og disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter. Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen. Salgsbetingelsene er utarbeidet og anbefalt av Forbrukertilsynet.

Innholdsfortegnelse

1. Avtalen
2. Partene
3. Pris
4. Avtaleinngåelse
5. Betaling
6. Levering
7. Risikoen for varen
8. Angrerett
9. Forsinkelse og manglende levering – kjøperens rettigheter og frist for å melde krav
10. Mangel ved varen – kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist
11. Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold
12. Garanti
13. Personopplysninger
14. Konfliktløsning
15. Abonnement
16. 100% fornøydgaranti
17. 30 dagers åpent kjøp
18. Forhåndssalg
19. Black Week og jul

1. Avtalen

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

2. Partene

Selger er Zpikes AS. Kontaktadresse: Postboks 1118, 1442 Drøbak. Mailadresse: “[email protected]”. Telefonnummer: +47 918 03 661, Organisasjonsnummer: 821 543 282, videre kalt selger/selgeren.Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, videre kalt kjøper/kjøperen.

3. Pris

Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader som for eksempel fraktkostnader. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære.

4. Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren. Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selger i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

5. Betaling

Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen. Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes. Ved betaling med faktura, blir fakturaen til kjøperen utstedt ved forsendelse av varen. Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er på minimum 14 dager fra mottak. Kjøpere under 18 år kan ikke betale med etterfølgende faktura.

6. Levering

Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt produktet. Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal selgeren levere varen til kjøper uten unødig opphold og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden. Varen skal leveres i nærmeste Post i Butikk ( PiB) med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene.

7. Risiko for varen

Risikoen for varen går over på kjøper når han, eller hans representant, har fått varene levert i tråd med punkt 6.

8. Angrerett (se punkt 17 for utvidet åpent kjøp-periode) 

LAST NED ANGRERETTSKJEMA

Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven.

Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).

Angrefristen begynner å løpe:

 • Ved kjøp av enkeltstående varer vil angrefristen løpe fra dagen etter varen(e) er mottatt.
 • Selges et abonnement, eller innebærer avtalen regelmessig levering av identiske varer, løper fristen fra dagen etter første forsendelse er mottatt.
 • Består kjøpet av flere leveranser, vil angrefristen løpe fra dagen etter siste leveranse er mottatt.

Angrefristen utvides til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige fristen dersom selger ikke før avtaleinngåelsen opplyser om at det foreligger angrerett og standardisert angreskjema. Tilsvarende gjelder ved manglende opplysning om vilkår, tidsfrister og fremgangsmåte for å benytte angreretten. Sørger den næringsdrivende for å gi opplysningene i løpet av disse 12 månedene, utløper angrefristen likevel 14 dager etter den dagen kjøperen mottok opplysningene.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen, med mindre annet er avtalt eller selger har unnlatt å opplyse om at kjøper skal dekke returkostnadene. Selgeren kan ikke fastsette gebyr for kjøperens bruk av angreretten.

Kjøper kan prøve eller teste varen på en forsvarlig måte for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller bort. Dersom prøving eller test av varen går utover hva som er forsvarlig og nødvendig, kan kjøperen bli ansvarlig for eventuell redusert verdi på varen.

Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Selger har rett til å holde tilbake betalingen til han har mottatt varene fra kjøperen, eller til kjøper har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt  tilbake.

9. Forsinkelse og manglende levering – kjøperens rettigheter og frist for å melde krav

Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og/eller kreve erstatning fra selgeren. Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksempel e-post).
Oppfyllelse: Kjøper kan fastholde kjøpet og kreve oppfyllelse fra selger. Kjøper kan imidlertid ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som selgeren ikke kan overvinne, eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for selger at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at selgeren oppfyller. Skulle vanskene falle bort innen rimelig tid, kan kjøper likevel kreve oppfyllelse. Kjøperen taper sin rett til å kreve oppfyllelse om han eller hun venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving: Dersom selgeren ikke leverer varen på leverings- tidspunktet, skal kjøperen oppfordre selger til å levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Dersom selger ikke leverer varen innen tilleggsfristen, kan kjøperen heve kjøpet. Kjøper kan imidlertid heve kjøpet umiddelbart hvis selger nekter å levere varen. Tilsvarende gjelder dersom levering til avtalt tid var avgjørende for inngåelsen av avtalen, eller dersom kjøperen har underrettet selger om at leveringstidspunktet er avgjørende. Leveres tingen etter tilleggsfristen forbrukeren har satt eller etter leveringstidspunktet som var avgjørende for inngåelsen av avtalen, må krav om heving gjøres gjeldende innen rimelig tid etter at kjøperen fikk vite om leveringen.

Erstatning: Kjøperen kan kreve erstatning for lidt tap som følge av forsinkelsen. Dette gjelder imidlertid ikke dersom selgeren godtgjør at forsinkelsen skyldes hindring utenfor selgers kontroll som ikke med rimelighet kunne blitt tatt i betraktning på avtaletiden, unn- gått, eller overvunnet følgene av.

10. Mangel ved varen- kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og eller kreve erstatning  fra selgeren. Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig.

Retting eller omlevering
Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.

Prisavslag
Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.

Heving
Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

11. Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold

Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og/eller kreve erstatning fra selgeren. Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksempel e-post).

Oppfyllelse: Kjøper kan fastholde kjøpet og kreve oppfyllelse fra selger. Kjøper kan imidlertid ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som selgeren ikke kan overvinne, eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for selger at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at selgeren oppfyller. Skulle vanskene falle bort innen rimelig tid, kan kjøper likevel kreve oppfyllelse. Kjøperen taper sin rett til å kreve oppfyllelse om han eller hun venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving: Selger kan heve avtalen dersom det foreligger vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøperens side. Selger kan likevel ikke heve dersom hele kjøpesummen er betalt. Fastsetter selger en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse og kjøperen ikke betaler innen denne fristen, kan selger heve kjøpet.

Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr: Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selger kreve renter av kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso. Kjøper kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven.

Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer: Dersom kjøperen unnlater å hente ubetalte varer, kan selger belaste kjøper med et gebyr. Gebyret skal maksimalt dekke selgerens faktiske utlegg for å levere varen til kjøperen. Et slikt gebyr kan ikke belastes kjøpere under 18 år.

12. Garanti

Garanti som gis av selgeren, gir kjøperen rettigheter i tillegg til de kjøperen allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti innebærer dermed ingen begrensninger i kjøperens rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler etter punkt 9 og 10.

13. Personopplysninger

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.

14. Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig  på  telefon 23  400  500  eller www.forbrukerradet.no.

Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.

15. Abonnement

Samme betingelser som ved kjøp av enkeltbokser.

 • Oppsigelse av abonnement må være registrert hos oss minimum en virkedag før neste forsendelse går ut.
 • Ved endring av pris, vil kunden bli informert i forkant og kan alltid velge å avslutte abonnementet, uavhengig av tidspunkt.

16. 100% fornøydgaranti på ZpikesTape

Vilkår:
100% fornøydgarantien gjelder..:

 • Kun på 5:2 behandlingen 28 dager
 • For kunder som ikke tidligere har kjøpt 5:2 behandlingen.
 • Selv om kunden kjøper mer enn en 5:2 behandling, er det kun en behandling som er grunnlaget for refusjon.

Kravet må være sendt til [email protected] senest fem uker etter kjøpsdatoen.

Hvordan bruker jeg min 100% fornøydgaranti?

Kjøp i netbutikken zpikes.no:
Send en mail med følgende informasjon til «[email protected]»:

 • Fullt navn
 • Full adresse
 • Mobilnr
 • Mailadresse
 • Ordre-ID
 • Begrunnelse for reklamasjon
 • Pengene vil bli overført til den kontoen kjøpet ble gjennomført fra.
 • Ved bruk av faktura, må fakturaen betales på forfall, før pengene refunderes

Kjøp i fysisk butikk:
Send en bekreftelsesmail med ønsket kontonummer for utbetaling til «[email protected]», når pakkene er sendt til oss:

 • Eventuell fraktsum refunderes ikke
 • Tomme ZpikesTape-bokser og kvittering sendes pr. post til følgende adresse

Zpikes AS, Postboks 1118, 1442, Drøbak

Pengene refunderes så fort kravet er godkjent og boksen er mottatt på vårt kontor (sistnevnte gjelder kun ved kjøp i butikk). Pengene forventes på konto ila. 5-7 virkedager.

17. 30 dagers åpent kjøp

LAST NED ANGRERETTSKJEMA

Vi har utvidet åpent kjøp-perioden fra 14 til 30 dager på alle varer kjøpt på zpikes.no. Angrer du på kjøpet eller er misfornøyd med varen får du refundert hele kjøpesummen, minus aktuell frakt.

Betingelser:
– Saken må være meldt til Zpikes AS senest 30 dager fra kjøpsdato ved å sende epost med informasjon til [email protected]
(Følgende informasjon skal være i mailen: Fullt navn, ordrenummer og forklaring av saken. Hvis vi spør om kvittering for kjøp skal denne kunne fremvises).
– Produktet skal være i samme forfatning som da du kjøpte varen.
– Emballasjen og forseglingen skal være ubrutt.
– Er varen skadet vil ikke pengene bli refundert. Kunden vil da få beskjed om tilfellet og vi blir sammen enige om en løsning.
– Kunden må betale returfrakt og påtar seg all risiko forbundet med forsendelsen. Varen kan eventuelt leveres på Zpikes AS sin adresse etter avtale.
– Angreskjema printes ut og legges ved forsendelsen.
– Pengene refunderes etter varene er ankommet Zpikes AS, har blitt gransket og vurdert feilfri. Pengene forventes på konto ila. 5-7 virkedager.

Har garantien noen unntak?
-Varer kjøpt med abonnement er ikke omfattet av «30 dagers åpent kjøp».

18. Forhåndssalg

Enkelte produkter kan være tilgjengelig for forhåndssalg på zpikes.no. Ved forhåndskjøp av et produkt vil alle nevnte kjøpsbetingelser være aktuelle.

Estimert leveringsdato
Når du gjør et forhåndskjøp vil du alltid få en estimert leveringsdato. Vi kan ikke garantere estimert levering på våre forhåndssalg, da dette avhenger av våre leverandører. Vi vil uansett gjøre vårt aller beste for å overholde estimatet.

Annet
Forhåndsbestilte varer kan avvike noe fra produktbildene sett på zpikes.no.

19. Black Week og jul

Black Week:
Ordre gjort i forbindelse under Black Week må forventes lengre levering enn ordinær forventet leveringstid.

Jul:
Ordre gjort etter 11. desember må forventes lengre levering enn ordinær forventet leveringstid. Ønsker du å motta din bestilling før jul, anbefaler vi deg gjennomføre ordren senest 11. desember. Ordre gjort etter dette tidspunktet kan ikke garanteres å komme frem før julaften.